Kociewska Polana

Ośrodek Wypoczynkowy
Kociewska Polana
Tradycyjna kuchnia
Ośrodek Wypoczynkowy
Kociewska Polana
Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi
Ośrodek Wypoczynkowy
Kociewska Polana
Przysmaki kuchni kociewskiej
Ośrodek Wypoczynkowy
Kociewska Polana
U nas nie będziesz się nudził
Ośrodek Wypoczynkowy
Kociewska Polana
Idealne miejsce dla wędkarzy
Previous
Next

REGULAMIN

OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „KOCIEWSKA POLANA”

&1
PRZEDMIOT REGULAMINU 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana”. 
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym domku oraz na stronie internetowej www.kociewskapolana.pl 

&2
DOBA HOTELOWA 

 1. Domki wynajmowane są na minimum dwie doby lub określone w cenniku minimalne okresy pobytu.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00. 
 3. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt. 

&3
REZERWACJA I MELDUNEK 

 1. Rezerwacja jest potwierdzona po wpłacie 30% wartości całego pobytu, nie mniej niż wartość jednej doby, w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostępności miejsc. Zapis ten nie dotyczy grup, dla których warunki rezerwacji ustalane są indywidualnie oraz rezerwacji dokonywanych na mniej niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pobytu.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie mamy obowiązek odmówić wydania klucza do domku. 
 3. Wszystkie należności związane z wynajmowaniem domku należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.
 4. W dniu zameldowania będzie pobierana kaucja zwrotna w wysokości 200 zł i zwracana będzie w dniu wymeldowania po zdaniu kluczy do domku.
 5. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 
 6. Osoby niezameldowane w Ośrodku Wypoczynkowym „Kociewska Polana”
 7. mogą gościnnie przebywać w domkach od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby równa się opłacie 100 zł za dobę. 
 8. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin. 
 9. Gość ma możliwość rezygnacji z pobytu do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu (chyba, że ustalono inaczej podczas dopełniania rezerwacji). W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu lub w trakcie jego trwania nie zwracamy kosztów pobytu. Zapis ten nie dotyczy grup, dla których warunki rezygnacji z pobytu ustalane są indywidualnie.
 10. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana”
 11. . Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji. 

&4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

 1. Gość ma prawo do zgłoszenia obsłudze Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana” wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki. 
 2. Pozostanie w domku lub pozostawienie rzeczy poza godziną 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści domek po godzinie 10.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obowiązującego cennika. 
 3. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana” pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Zabrania się przechowywania podpałek płynnych. W kominku można palić tylko drewno, a drzwiczki kominka muszą być zamknięte. Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kominka przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu.
 5. Zabrania się używania grilla na tarasie oraz w odległości mniejszej niż 2 metry od ścian domku.
 6. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana” bez wcześniejszego ustalenia z właścicielem obiektu. Samowolne rozpalenie ogniska wiąże się z grzywną do 5.000 złotych.
 7. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
 8. Ośrodek Wypoczynkowy „Kociewska Polana” wydaje jeden klucz do domku. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 200 złotych za zgubienie klucza.
 9. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, a także smażenia ryb. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego domek Gościa zgody na pokrycie kosztów w wysokości 1.000 złotych. 
 10. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. 
 11. Usterki w domkach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. 
 12. Staramy się, by wyposażenie naszych domów było w doskonałym stanie. Dzięki temu możemy zagwarantować komfort, na który zasługują nasi Goście. Od naszych Gości przy zameldowaniu pobieramy kaucję w wysokości 200 złotych na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. 
 13. Gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, winy odwiedzających go osób lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Wynajmującego i są rozliczane przy wymeldowaniu według wyceny sporządzonej przez Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana”. 
 14. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.
 15. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu. 
 16. Śmieci oraz inne odpady należy segregować i składować w pojemnikach znajdującym się przy bramie wjazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana”.

&5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „KOCIEWSKA POLANA” 

 1. Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana” nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od nas niezależne. 
 2. Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domku lub na tarasie.
 3. Przedmioty pozostawione w domku, po jego opuszczeniu nie będą przechowywane.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem. Parking na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana” przeznaczony dla Gości jest bezpłatny i niestrzeżony. 

&7
POBYT ZWIERZĄT

 1. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kociewska Polana” dopuszcza się obecność psów i innych zwierząt w ustalonym okresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z obiektem. 
 2. Zabrania się, aby zwierzę korzystało z pościeli oraz dostępnych koców, a także pozostawało same w domku.
 3. Właściciel zwierzęcia odpowiada materialnie za wyrządzone przez niego szkody, a także zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego zwierzę nie zakłócało wypoczynku innych gości oraz do wyprowadzania go za potrzebą poza teren oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych na terenie obiektu. 

&8
REKLAMACJE 

 1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Ośrodek Wypoczynkowy „Kociewska Polana” należy zgłaszać możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia. 
 2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, a o sposobie rozwiązania sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie/mailowo. 
Scroll to Top